Danmarks Vindkrafthistoriske Samling

Page
Menu
News
Du er her:   Hjem > Foreningen > Vedtægter

Vedtægter

 


§ 1. Navn

Foreningens navn er: Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS).

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at indsamle og sikre opbevarelse af historisk materiale om vindmøller, vindkraftudvikling og industriel udvikling vedrørende især gårdmøller og elproducerende vindmøller mm, som har været i brug i Danmark i perioden ca. 1850 frem til omkring 1980, hvor den sene-ste industrialisering af vindkraft begyndte. Foreningen vil derved sikre kendskabet til den kulturelle og industrielle baggrund for udnyttelse af vindenergi i Danmark. Det er endvidere DVS’ formål at gøre det indsamlede materiale og effekter tilgængelig for den brede offentlighed gennem udstillinger (ved et evt. fremtidigt museum) og ved udsendelse af løbende nyhedsbreve, artikler og udgivelse af publikationer. Foreningen vil etablere et samarbejde til andre teknisk/ historiske samlinger og – institutter i Danmark.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle der vil arbejde for og støtter DVS’ formål og som har interesse i vindkraftudviklingen i Danmark. Der vil kunne optages såvel private personer som virksomheder, institutioner og organisationer i DVS’ medlemskreds.

Et medlem kan automatisk slettes af medlemslisten, hvis de af bestyrelsen fastsatte regler for kontingentbetaling overtrædes.

 

§ 4. Generalforsamling og valg af bestyrelse

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen som holdes én gang årligt i perioden februar – marts. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af 2 suppleanter og revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Evt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger vedtages ved alm. stemmeflertal, undtagen når det gælder afstemning om vedtægtsændringer, se § 5 herom.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Forslag til Generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest en uge før Generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter en generalforsamling med valg af Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer. Bestyrelsen kan udpege andre medlemmer også udenfor bestyrelsen til at varetage særlige opgaver, projekter ol. Bestyrelsen fastsætter selv sin møde- og aktivitetsplan for det kommende år.

 

§ 5. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan gennemføres ved at de foreslåede ændringer sendes ud til medlemmerne 3 uger før Generalforsamlingen. Om nødvendigt kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 1 uges varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af en gruppe medlemmer som tilsammen udgør 1/3 af de samlede medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt på samme vilkår som en ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

§ 6. Foreningens evt. ophør

Foreningen kan nedlægges, hvis det besluttes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af foreningens ophør overgår foreningens økonomiske midler, dokumenter, indsamlede effekter og enhver ejendom til en anden almennyttig teknisk/historisk samling, museum eller fond i Danmark, som vil og kan sikre fortsat bevarelse af materialet som Danmarks Vindkrafthistoriske Samling måtte være i besiddelse af.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 5. marts 2007.

(Vedtægterne erstatter de oprindelige fra 14. januar 1997)

 

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News

Copyright

Med mindre andet er angivet, tilhører alle rettighederne til  materialet på på denne hjemmeside Danmarks Vindkraftshistoriske Samling.

Kontakt til foreningen

Alle henvendelser til foreningen bedes gå til sekretæren:
Kurt Ganer-Tolsøe
Geflevej 80, 6960 Hvide Sande
k.g.tolsoee@gmail.com

 

Webmasterwebmaster@vindhistorie.dk

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login